ประชุมหารือในคดีปกครอง ศาลปกครองนครสวรรค์ คดีหมายเลขดำที่ ส.1/2565