วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 07.00 – 14.00 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐฯ นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” และ “โครงการอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวน 40 ร้านค้า ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 68,100 บาท