วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 – 14.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ และ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเยี่ยมชม และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดฯ โดยมีนายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐฯ นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามโครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน ร่วมกับตลาดประชารัฐฯ ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวน 38 ร้านค้า ทั้งนี้ขับเคลื่อนตามนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในมิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 61,600 บาท