วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายในพื้นที่ และเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2567 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม